×

Všeobecné obchodné podmienky Trénerka

Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako obchodné podmienky) upravujú práva a povinnosti spoločnosti DNA agency s. r. o. Šalgovická 21 08006 Prešov, IČO: 50 050 249, DIČ: 2120161076, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 32134/P bankové spojenie: Tatra banka a.s.., Swift: TATRSKBX, č. účtu: SK25 1100 0000 0029 4501 3950 ako predávajúceho a kupujúcich.

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve alebo v jej prílohách výslovne uvedené odchylné dojednania alebo platnosť niektorých ustanovení týchto obchodných podmienok nie je kúpnou zmluvou alebo iným výslovným dojednaním medzi predávajúcim a kupujúcim vylúčená alebo inak modifikovaná, platia v ostatnom pre vzájomné vzťahy zmluvných strán tieto obchodné podmienky. Kupujúci vyznačením v príslušnom rámiku, ktorý je umiestený v časti pokladňa nad políčkom „záväzne objednať“ potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto obchodných podmienok, porozumel im a zároveň vyjadruje súhlas s celým obsahom obchodných podmienok.

1. Základné pojmy:

 Predávajúci

Internetový obchod na adrese https://www.justwoman.sk (ďalej len „internetový obchod“) je prevádzkovaný spoločnosťou DNA agency s. r. o. Šalgovická 21 08006 Prešov, IČO: 50 050 249, DIČ: 2120161076, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 32134/P bankové spojenie: Tatra banka a.s.., Swift: TATRSKBX, č. účtu: SK25 1100 0000 0029 4501  3950.

Kupujúci, oprávnená osoba

Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim, bez ohľadu na to, či koná  ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.justwoman.sk

Spotrebiteľom je kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len „spotrebiteľ“).

Podnikateľom je kupujúci – osoba, ktorá nie je spotrebiteľom. Za podnikateľa sa považuje taktiež každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa (ďalej len „podnikateľ“).

Oprávnená osoba je tretia osoba, ktorú kupujúci určí ako osobu, ktorej má byť tovar odovzdaný /doručený. Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

2. Postup pri uzavretí kúpnej zmluvy

Ponuka tovaru

Prezentácia tovaru v internetovom obchode nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný on-line katalóg, Kliknutím na ikonu „objednať s povinnosťou platby“ záväzne si kupujúci objednáva tovar umiestnený v nákupnom košíku. predávajúci.

 

Objednávka

Objednávku môže kupujúci vytvoriť pomocou formuláru na stránkach internetového obchodu. Pri vytvorení objednávky pomocou formuláru kupujúci najskôr vyberie tovar, o ktorý má záujem. Po zvolení požadovaného množstva, spôsobu dopravy a spôsobu platby kupujúci potvrdí svoju objednávku, čím podá záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí a že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, dopravné, darčekové balenie.

 

Spôsob dopravy

Spôsob dodania tovaru pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, určuje predávajúci. V prípade, že je spôsob dopravy objednaného tovaru dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko spojené s takým spôsobom dopravy, vrátane prípadných dodatočných nákladov za zvolený spôsob dopravy.

Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho o odoslaní tovaru na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky.

Odoslaním objednaného tovaru sa rozumie jeho odoslanie na adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Predávajúci si vyhradzuje právo pripočítať náklady na zaslanie tovaru kupujúcemu k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

V prípade, ak si kupujúci spolu s tovarom objedná i darčekové balenie k cene tovaru mu bude pripočítaná cena zvoleného darčekového balenia.

 

Spôsob platby

Kupujúci má možnosť zvoliť si niektorý z týchto spôsobov platby: platobnou kartou cez internet, bankovým prevodom po dokončení objednávky, na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu.

Pri voľbe platby platobnou kartou cez internet bude kupujúci po dokončení objednávky presmerovaný na platobný server tretej strany, kde vyplní potrebné platobné údaje. Po overení ich platnosti bude objednávka potvrdená a suma vo výške kúpnej ceny bude odpočítaná z účtu kupujúceho.

Pri voľbe platby bankovým prevodom, uhradí kupujúci cenu objednávky pred jej vybavením na bankový účet predávajúceho. Pre vybavenie objednávky je potrebné uhradiť platbu pod variabilným symbolom, ktorým je číslo objednávky a ktorý kupujúci získa pri dokončení objednávky. V prípade platby za tovar formou bankového prevodu sa považuje kúpna cena uhradená dňom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

V prípade platby na dobierku pri prevzatí tovaru od prepravcu si predávajúci vyhradzuje právo pripočítať náklady za vybavenie dobierky k sume objednávky podľa aktuálneho cenníka prepravcu.

Ceny ponúkaného tovaru a služieb sú uvedené s daňou z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), nakoľko predávajúci je platcom DPH

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenie kúpnej zmluvy

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar za dohodnutú cenu a kupujúci je povinný tovar prevziať a kúpnu cenu vrátane nákladov na zvolený spôsob prepravy tovaru uhradiť.

V prípade porušenia podmienok kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok kupujúcim si predávajúci vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Kupujúcemu v takom prípade vzniká povinnosť uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s jeho objednávkou, najmä potom náklady na zaslanie tovaru, pokiaľ ich kupujúci neprevezme.

Kupujúci je povinný pri objednávke tovaru uviesť správne a pravdivé údaje. Údaje nevyhnutné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy uvedené kupujúcim sú predávajúcim považované za správne.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym špeciálnym kódexom správania sa.

Všetky oznámenia predávajúceho akýmkoľvek spôsobom súvisiace s objednávkou, resp. s kúpnou zmluvou, môžu byť kupujúcemu doručené na elektronickú adresu, uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo uvedenú kupujúcim v objednávke.

 

4. Zľavové kódy

Kupujúci môže pri tvorbe objednávky zadať zľavové kódy poskytované predávajúcim v súlade s ich pravidlami.

Ak nie je predávajúcim výslovne uvedené inak, zľavové kódy:

nie je možné uplatňovať opakovane;

nie je možné vzájomne kombinovať.

Zľavové kódy navyše nie je možné uplatňovať na tovar vo výpredaji.

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z akýchkoľvek dôvodov alebo akéhokoľvek iného dôvodného vrátenia tovaru kupujúcim predávajúcemu zakúpeného na základe zľavového kódu, má kupujúci nárok iba na vrátenie sumy, ktorú za nákup tovaru skutočne uhradil peňažnými prostriedkami. Predávajúci môže rozhodnúť o tom, či a v akej hodnote vystaví kupujúcemu nový zľavový kód.

Pokiaľ má zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, kupujúci je oprávnený zľavový kód použiť iba pred jej uplynutím. Predávajúci neposkytuje peniaze, ani žiadny iný spôsob kompenzácie za nevyužitú hodnotu zľavového kódu.

Zľavový kód nemožno vymeniť za peniaze. V prípade, že kupujúci odoberie tovar za nižšiu cenu ako je hodnota zľavového kódu, nemá nárok na doplatenie hodnoty zľavového kódu ani na nový zľavový kód na zvyšok hodnoty pôvodného uplatneného zľavového kódu.

V prípade, že zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami predávajúceho pre použitie predmetných zľavových kódov, má predávajúci právo takto uplatnený zľavový kód odmietnuť a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že vzniknú pri výklade pravidiel nejasnosti, platí ich výklad stanovený predávajúcim.

 

5. Dodanie tovaru

Dodacia doba

Predávajúci sa zaväzuje odoslať kupujúcemu tovar v najbližšom možnom termíne. Predávajúci spravidla odosiela tovar do druhého dňa od uzavretia zmluvy, tak aby mohol byť tovar doručený do troch pracovných dní. Dodacia doba, pokiaľ je pri tovare uvedená, má iba informatívny charakter a bude predávajúcim upresnená v prijatí objednávky (akceptácii).

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené omeškaním zaslania alebo doručenia tovaru z akéhokoľvek dôvodu.

Preprava, doručenie a prevzatie tovaru

 

Záväzok dodať tovar je splnený odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke.

Kupujúci je povinný prevziať tovar v dohodnutom mieste a čase osobne alebo zabezpečiť jeho prevzatie. Prevzatie tovaru kupujúci písomne potvrdí pri prevzatí tovaru.

Záväzok dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak kupujúci neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (poštovné súvisiace so spätným zaslaním tovaru).

Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k zakúpenému tovaru jeho prevzatím. Okamihom prevzatia tovaru taktiež na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare.

Súčasťou dodávky je doklad o kúpe, v ktorom je uvedený dátum predaja, označenie výrobku (názov a množstvo výrobku), kúpna cena (s uvedením ceny jednotlivého výrobku a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil) a údaje o predávajúcom (obchodné meno a sídlo predávajúceho). Predávajúci zašle kupujúcemu na žiadosť daňový doklad v elektronickej podobe.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb to bezodkladne riešiť s prepravcom a informovať predávajúceho. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča kupujúcemu zásielku od prepravcu neprevziať a vyplniť záznam o poškodení zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený a nepoškodený.

Reklamáciu mechanického poškodenia tovaru, nezodpovedajúceho tovaru a pod., ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky s tovarom od prepravcu je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich zistení. Predávajúci neručí za poškodenie tovaru vzniknuté pri jeho preprave, ak kupujúci bezodkladne toto poškodenie neoznámi v súlade s vyššie uvedenými bodmi týchto obchodných podmienok.

 

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim

Kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má spotrebiteľ podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

V prípade, ak  spotrebiteľ v zákonnej 14 dňovej lehote oznámi predávajúcemu v súlade s týmito obchodnými podmienkami, že od zmluvy odstupuje, kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje. Pre odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ využiť doklad o kúpe, ktorý obdŕžal spolu so zakúpeným tovarom. V uvedenom formulári uvedie meno a priezvisko spotrebiteľa, číslo objednávky, označenie tovaru a číslo účtu pre vrátenie peňazí.

 Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v čase trvania kúpnej zmluvy odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje v posledný deň lehoty. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy v zákonnej 14 dňovej lehote, zodpovedá spotrebiteľ za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je najmä:

– predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

– predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti,

– predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý (t.j. ochranný obal) bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť (napr. spodnú bielizeň a plavky),

– predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového programu, pokiaľ spotrebiteľ porušil/rozbalil ich pôvodný ochranný obal.

Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od neho obdŕžal, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva. Spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený,  v originálnom obale a nepoužívaný. Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho, a to na DNA agency, s.r.o. Popradská 34, 82106 Bratislava.

V prípade, ak  spotrebiteľ od kúpnej zmluvy odstúpi oprávnene, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšie ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a to v zásade rovnakým spôsobom, ako ich prijal. Predávajúci vráti spotrebiteľovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasil, a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Spotrebiteľovi vzniká nárok na vrátenie peňažných prostriedkov v zmysle vyššie uvedených ustanovení až po doručení tovaru predávajúcemu.

V prípade, ak predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy po lehote 14 dní a aj napriek tomu odošle tovar predávajúcemu, tovar nebude prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa odoslaný naspäť, pokiaľ sa účastníci zmluvy nedohodnú inak.

 V prípade, ak je spoločne s tovarom poskytnuté akékoľvek plnenie kupujúcemu zdarma (napr.: darček, zľavový kupón) má sa za to, že medzi účastníkmi kúpnej zmluvy bola uzavretá aj darovacia zmluva, na základe ktorej kupujúci dar prijal od predávajúceho. Darovacia zmluva sa uzatvára s rozväzovacou podmienkou, čo má za následok, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, darovacia zmluva v súvislosti s poskytnutým plnením zdarma stráca účinnosť a kupujúci je povinný tovar s poskytnutým plnením predávajúcemu vrátiť.

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy predávajúcim

 

 Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy  v prípade, ak aj napriek uskutočneniu všetkých úkonov potrebných k naplneniu kúpnej zmluvy nebude schopný objednaný tovar dodať za dohodnutých podmienok v kúpnej zmluve (napr. čas dodania, cena a iné), resp. ho nebude môcť z dôvodov nie na jeho strane dodať vôbec.

 

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy tiež vtedy, ak dodávateľ  objednaného tovaru predávajúcemu výrazne zmenil ceny, ak nastali výrazné zmeny cien prepravy tovaru, alebo ak zistí predávajúci, že tovar bol omylom ponúkaný za chybnú cenu, a kupujúci neakceptoval príslušnú zmenu kúpnej zmluvy, tzv. zvýšenie ceny tovaru, či zvýšenie nákladov na prepravu.

 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá povinnosť s kupujúcim uzavrieť kúpnu zmluvu. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim, ktorý v niektorom z predchádzajúcich vzťahov týkajúcich sa záväzkov s predávajúcim porušil svoju povinnosť podstatným spôsobom.

 Pokiaľ predávajúci odstúpi od kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho na elektronickú adresu uvedenú kupujúcim pri vytvorení objednávky. Ďalej je povinný vrátiť kupujúcemu plnú kúpnu cenu tovaru, pokiaľ už bola uhradená.

 

7. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi.

 

8. Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

Na základe novej právnej úpravy týkajúcej sa  oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti DNA agency s.r.o s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu kupujúci  na stránke ochrana osobných údajov.

 

9. Záverečné ustanovenia

Jazykom komunikácie medzi predávajúcim a kupujúcim a jazykom kúpnej zmluvy je slovenský jazyk. Uzatvorené kúpne zmluvy sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú prístupné iným osobám.

 V prípade, ak by niektoré ustanovenia týchto obchodných podmienok boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nevyvoláva táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy.

Predávajúci má právo obsah týchto obchodných podmienok meniť a dopĺňať. Zmenené obchodné podmienky sú účinné dňom ich zverejnenia. Právne vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré vznikli  pred dňom nadobudnutia účinnosti nového znenia obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami zverejnenými v čase uzavretia zmluvy.

Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak zmluvné strany si dojednávajú, že vzťah založený kúpnou zmluvou ako aj všetky prípadne spory z neho vyplývajúce sa riadia právom Slovenskej republiky.

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu zabezpečuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Orgánom dozoru na ochranu kupujúceho ako spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov.

 Zmluvné strany sa dohodli, že na rozhodovanie akýchkoľvek sporov medzi predávajúcim a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky. Prípadné spory medzi predávajúcim a spotrebiteľom je možné riešiť prednostne  mimosúdnou cestou. Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť elektronickú adresu info@justwoman.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie vzájomnou dohodou.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), všetko v znení neskorších právnych predpisov.

 Právne vzťahy predávajúceho s podnikateľom vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov.

V Bratislave dňa 01.01.2020

DNA agency, s.r.o.