×
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY KLIENTKA
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) sa vzťahujú na nami poskytované služby prostredníctvom webových stránok nachádzajúcich sa na doméne www.justwoman.sk (ďalej len Webstránka), a taktiež na akékoľvek naše služby, ktoré Vám môžeme z času na čas poskytnúť prostredníctvom telefonického alebo e-mailového spojenia alebo osobne.

Tým, že vstúpite, prehliadate alebo iným spôsobom používate našu Webstránku potvrdzujete, že ste si tieto VOP prečítali, rozumiete im a súhlasíte so všetkými ich bodmi a súčasťami (napríklad Podmienky ochrany súkromia).

Prevádzkovateľom a držiteľom licencie a práv spojených s používaním Webstránky je spoločnosť DNA agency s.r.o., so sídlom Šalgovícka 21, 080 06 Ľubotice, IČO 50 050 249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 32134/P, DIČ 2120161076, e-mail: info@justwoman.sk (ďalej len Sprostredkovateľ, my, naše). 

1. VÝKLAD POJMOV

V týchto VOP majú pojmy začínajúce veľkým písmenom nižšie uvedený význam:

Cena má význam uvedený v článku 7;

Deaktivácia znamená zamietnutie prístupu k Webstránke a/alebo k Našim službám poskytovaným prostredníctvom Webstránky a/alebo vykonanie iného administratívneho alebo technického opatrenia obdobného charakteru, ktorým bude zrušená registrácia vykonaná v zmysle týchto VOP;

Promo kód má význam uvedený v článku 4;

Hodnotenie má význam uvedený v článku 8;

Kredit znamená finančná čiastka, ktorú nabijete na svoj „fiktívny účet“ na Webstránke a z ktorého môžete následne uhrádzať Cenu;

Naše služby znamenajú naše služby poskytované prostredníctvom Webstránky (alebo inak spôsobom uvedeným v týchto VOP), teda sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby medzi Vami a Trénerom;

Platobná platforma znamená platobný systém prevádzkovaný Prevádzkovateľom platobnej platformy;

Prevádzkovateľ platobnej platformy znamená spoločnosť, ktorá poskytuje platobné služby a spracováva transakcie prostredníctvom platobnej brány

Registračný formulár má význam uvedený v článku 3;

Reklamácia má význam uvedený v článku 18;

Rezervácia má význam uvedený v článku 4;

Rezervačný formulár má význam uvedený v článku 4;

Služba trénera znamená skupinový alebo individuálny tréning alebo cvičenie akéhokoľvek druhu vedené Trénerom;

Storno podmienky znamená všeobecné storno podmienky uvedené v týchto VOP a špecifické storno podmienky uvedené Trénermi pri ponuke Služieb trénera;

Storno poplatok znamená poplatok vo výške a za podmienok stanovených v týchto VOP splatný v súvislosti so zmenou, zrušením alebo nevyužitím Rezervácie.

Termín znamená dátum a čas poskytnutia Služby trénera;

Tréner znamená osoba, ktorá poskytuje Služby trénera;

VOP znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky;

Voucher znamená automaticky generovaný informačný e-mail potvrdzujúci zakúpenie zľavy; a

Webstránka má význam uvedený v Preambule; 

 
2. NAŠE SLUŽBY

Justwoman je online rezervačný portál, ktorý Vám umožňuje vybrať si a následne rezervovať služby z ponuky Služieb trénerov. Našou úlohou je teda sprostredkovať pre Vás uzatvorenie zmluvy o poskytnutí služby medzi Vami a Trénerom. Súčasťou Našich služieb je tiež zabezpečiť/sprostredkovať ďalšiu následnú komunikáciu medzi Vami a Trénerom.

Prosím zoberte na vedomie, že nie sme prevádzkovateľom žiadnej zo Služieb trénera, okrem, ak je výslovne uvedené inak v našej ponuke.

Všetky informácie uvedené na Webstránke o Službách trénerov nám boli poskytnuté zo strany Trénerov. Napriek našej snahe zverejňovať iba pravdivé a overené informácie, neručíme za pravdivosť, úplnosť a správnosť všetkých informácií, ako ani za akékoľvek chyby, výpadky alebo neposkytnutie informácií zo strany Trénerov. Taktiež Vás upozorňujeme na skutočnosť, že Naše služby nespočívajú v hodnotení kvality, úrovne poskytovaných služieb alebo klasifikácie (prostredníctvom hviezdičiek) Trénerov alebo nimi poskytovaných služieb.

Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak v týchto VOP, Naše služby môžete využívať iba pre vlastné účely. Bez nášho predchádzajúceho súhlasu, žiadna zo služieb ponúkaných prostredníctvom Webstránky, nemôže byť ďalej predávaná (či už s maržou alebo bez nej) samostatne alebo s inými službami alebo inak využívaná na obchodné účely. Rovnako nie ste oprávnený ďalej predávať, kopírovať, monitorovať, zobrazovať, sťahovať alebo reprodukovať akýkoľvek obsah alebo informácie, softvér nachádzajúci sa na Webstránke, okrem ak je to nevyhnutne potrebné na využitie služby rezervovanej prostredníctvom Webstránky a v súlade s tu stanovenými podmienkami (napríklad vytlačenie rezervácie). 

 

3. REGISTRÁCIA

Naše služby poskytované prostredníctvom Webstránky môžete využívať ako registrovaný užívateľ.

Registrovať sa môže fyzická osoba, ktorá je staršia ako 16 rokov.

Registrovať sa môžete prostredníctvom registračného formulára prístupného na našej Webstránke (ďalej len Registračný formulár). V Registračnom formulári je potrebné, aby ste uviedli všetky údaje označené hviezdičkou, teda najmä: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, miesto výkonu činnosti a fakturačné údaje] Informácie Vami zadané v Registračnom formulári musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade, ak sa Vaše údaje zmenia budete mať možnosť ich zmeniť v časti Upraviť profil prostredníctvom Webstránky.

Máme právo overiť si akékoľvek a všetky údaje, ktoré uvediete v Registračnom formulári. Ak zistíme, že Vami zadané údaje v Registračnom formulári sú neaktuálne, neexistujúce alebo klamlivé, vyhradzujeme si právo vykonať Deaktiváciu Vášho užívateľského účtu. 

4. REZERVÁCIA SLUŽIEB

Služby trénerov je možné objednať cez Webstránku prostredníctvom záväznej rezervácie s fixne dohodnutým termínom a rozsahom poskytnutia služieb (ďalej len Rezervácia).
Vykonať Rezerváciu je možné vyplnením rezervačného formulára na našej Webstránke (ďalej len Rezervačný formulár). V Rezervačnom formulári je potrebné uviesť všetky údaje označené ako „povinné“. V prípade, ak ste registrovaným užívateľom, nebudete musieť opakovane vypĺňať všetky údaje do Registračného formulára.

Rezervácia sa považuje za záväznú a zmluva o poskytnutí služby medzi Vami a Trénerom je uzatvorená momentom vykonania príslušnej úhrady spôsobom uvedeným na našej Webstránke. O vykonaní Rezervácie Vám bude zaslaný mail bezprostredne po vykonaní príslušnej platby, najneskôr však do 12 hodín.

Má sa zato, že vykonaním Rezervácie súhlasíte s podmienkami poskytnutia Služby trénera tak, ako boli zverejnené na našej Webstránke a tieto sa stávajú nedielnou súčasťou Vašej zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej s Trénerom.

Budeme sa snažiť Vás upozorniť na všetky nami zistené nezrovnalosti týkajúce sa Rezervácie, avšak všetky takéto nezrovnalosti idú na Vašu ťarchu a nebudú mať vplyv na právo Trénera zrušiť Rezerváciu v zmysle týchto VOP a podmienok poskytovania Služieb. 

5. ZMENA REZERVÁCIE, STORNO PODMIENKY

Rezervácia môže byť zmenená alebo zrušená za podmienok stanovených nižšie. PROSÍM ZOBERTE NA VEDOMIE, ŽE ŠPECIFICKÉ STORNO PODMIENKY UVEDENÉ PRIAMO PRI PONUKE SLUŽIEB TRÉNERA MAJÚ VŽDY PREDNOSŤ PRED VŠEOBECNÝMI STORNO PODMIENKAMI, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TÝCHTO VOP.

UPOZORŇUJEME VÁS, ŽE URČITÉ ZVÝHODNENÉ SLUŽBY TRÉNEROV A ŠPECIÁLNE PONUKY NEPONÚKAJÚ MOŽNOSŤ STORNA ALEBO ZMENY. REZERVÁCIU MÔŽETE ZMENIŤ ALEBO ZRUŠIŤ CEZ WEBSTRÁNKU, ALEBO INÝM SPÔSOBOM STANOVENÝM NA WEBSTRÁNKE.

Nárok na vrátenie Ceny (alebo akejkoľvek jej časti) zaniká, ak bola Služba trénera poskytnutá úplne alebo aspoň čiastočne. V prípade nevyužitia Služby trénera, Trénerovi vzniká nárok účtovať si Storno poplatok vo výške 100% Ceny.

V prípade aplikácie Storno poplatkov, máme právo použiť Cenu na uhradenie nároku Trénera na Storno poplatok.

Okrem ak je výslovne uvedené pri ponuke Služby trénera, Rezerváciu môžete bez obmedzenia postúpiť na akúkoľvek tretiu osobu poskytnutím e-mailu o potvrdení rezervácie alebo rezervačného čísla, ktoré sa nachádza v tomto e-maile

Ak nás kontaktujete so žiadosťou o storno alebo zmenu termínu najenskôr [24] hodín pred začatím Rezervácie/ tréningu máte možnosť vybrať si jednu z nasledujúcich možností (i) vrátenia zaplatenej Ceny alebo (ii) použiť uhradené prostriedky na vykonania inej Rezervácie (vrátane možnosti zmeniť termín existujúcej Rezervácie).

Bez ohľadu na vyššie uvedené, požadovať (i) vrátenie zaplatených prostriedkov, (ii) použiť prostriedky na vykonanie inej Rezervácie alebo (iii) zmeniť termín Rezervácie Vám zaniká menej ako 24 hodín pred termínom poskytnutia Služby trénera. Trénerovi vzniká nárok na zaplatenie Storno poplatku vo výške 100% Ceny. 

 

6. POPLATOK ZA NAŠE SLUŽBY

Naše služby Vám poskytujeme bezplatne. Právo na províziu nám vzniká výhradne voči Trénerom, ktorí nám ju uhradia z Ceny Služby trénera.

7. CENA POSKYTOVATEĽOVÝCH SLUŽIEB A KREDIT

Všetky ceny za Služby trénera (ďalej len Cena) sú na Webstránke uvedené ako konečná cena, vrátane DPH a iných poplatkov (okrem mestských daní, ak sa platia), ak nie je na Webstránke uvedené inak.

Cena za Službu trénera je na Webstránke uvedená ako Cena za jednorazovú službu poskytovanú jednej osobe, ak nie je uvedené inak.

V prípade, ak Cena je zjavne neprimeraná a/ alebo ide o zjavnú chybu v písaní, takáto Cena sa nepovažuje za záväznú a odporúčame Vám okamžite nás kontaktovať.

Cena sa hradí a Kredit sa nabíja prostredníctvom Prevádzkovateľa platobnej platformy alebo iným spôsobom stanoveným na Webstránke. Pri elektronických platbách Vás Webstránka automaticky presmeruje na webstránku (alebo iný obdobný nástroj) Prevádzkovateľa platobnej platformy, kde budete požiadaný o vyplnenie príslušných údajov (napríklad údajov o Vašej platobnej karte). Takýmto spôsobom sa my nikdy nedostaneme k údajom o Vašom bankovom účte alebo Vašej platobnej karte, čo prispieva k bezpečnosti. 

Pre zamedzenie akýchkoľvek pochybností, na používanie Platobnej platformy sa použijú osobitné všeobecné obchodné podmienky, uvedené na webstránke Prevádzkovateľa platobnej platformy.

Prosím zoberte na vedomie, že platba Ceny alebo Kreditu môže byť realizovaná priamo na náš bankový účet, pričom takéto platby prijmeme v mene a na účet Trénera, ako jeho obchodný zástupca a tieto platby prevedieme Trénerovi v zmysle dohodnutých podmienok.

Využívaním Našich služieb, nás týmto splnomocňujete na prijatie Ceny alebo Kreditu priamo prostredníctvom Platobnej platformy prevádzkovanej Prevádzkovateľom platobnej platformy. Taktiež budeme Vašou kontaktnou osobou pri Reklamáciách súvisiacich s akoukoľvek platbou a žiadosťami o vrátenie Ceny klientov.

Cenu môžete hradiť aj z Kreditu, ktorý si nabijete vo Vami zvolenej sume. V prípade, ak Cena príslušnej Služby trénera bude presahovať výšku Vášho Kreditu, ste povinný doplatiť tento rozdiel, inak sa má zato, že Rezervácia nebola vykonaná. V prípade ak nebude Kredit v plnom rozsahu použitý na uhradenie Služby trénera, ste oprávnený použiť zvyšnú časť Kreditu pri vykonaní ďalšej Rezervácie.

Nabitý Kredit musíte minúť najneskôr do 12 mesiacov od nabitia, inak [Vám bude kredit vrátený na účet, z ktorého bol uhradený]. O nabití Kreditu Vám bude zaslaný informačný e-mail bezprostredne po vykonaní príslušnej platby, najneskôr však do 12 hodín.

Môžeme sa z času na čas rozhodnúť Vám zadarmo poskytnúť Službu trénera za nami osobitne určených podmienok. Za týmto účelom Vám poskytneme Promo kód, ktorý môžete použiť na nami určený počet Služieb trénera alebo na nami určené konkrétne Služby trénera. Ak si Rezervujete Službu trénera a uhradíte ju prostredníctvom Promo kódu, takúto Rezerváciu nie je možné stornovať na základe podmienok uvedených v článku 5 vyššie. 

8. HODNOTENIE

Potom, ako Vám bude poskytnutá Služba trénera, Vám dáme možnosť ohodnotiť Službu trénera (ďalej len Hodnotenie). Takéto Hodnotenie bude zverejnené na Webstránke, pričom účelom Hodnotenia je poskytnutie informácii o Trénerovi a jeho službách tretím osobám.

Autorom Hodnotenia ste Vy a za účelom jeho zverejnenia, nám udeľujete právo (licenciu) používať Hodnotenie na všetky známe účely, bez časového, územného obmedzenia a bez akéhokoľvek nároku na odmenu, najmä však právo zverejniť Hodnotenie za účelom zlepšenia Našich služieb, Webstránky, Služieb trénera a iným spôsobom s Hodnotením nakladať a spracúvať ho. Taktiež nám týmto udeľujete právo postúpiť naše právo používať Hodnotenie na akúkoľvek tretiu osobu bez obmedzenie, najmä na Trénerov.

9. OCHRANA SÚKROMIA

Webstránka a Naše služby v plnom rozsahu rešpektujú podmienky ochrany súkromia stanovené v platných právnych predpisoch.

Naše pravidlá ochrany súkromia a používania cookies sú stanovené v Podmienkach ochrany súkromia a prečítať si ich môžete TU.

10. NOTIFIKÁCIE A ZASIELANIE INFORMÁCIÍ

Vyplnením Registračného formulára a/alebo Rezervačného formulára súhlasíte s tým, že Vám bude na Vašu e-mailovú adresu doručená: 

(i) e-mailová komunikácia týkajúca sa alebo súvisiaca s poskytnutím Našich služieb alebo Služieb trénerov, najmä však e-mail potvrdzujúci regstráciu, vykonanie Rezervácie, zakúpenie produktu, tovaru alebo zľavy.

(ii) e-mailová komunikácia, v ktorej Vás požiadame o Hodnotenie.

Pre ďalšie informácie týkajúce sa použitia Vašej e-mailovej adresy si prosím prečítajte Podmienky ochrany súkromia.

Za účelom poskytnutia Našich služieb v najvyššej kvalite Vás žiadame o poskytnutie správnej e-mailovej adresy. V prípade, ak nám poskytnete nesprávnu e-mailovú adresu nie sme povinní správnosť takejto adresy overovať a v prípade ak Vám z dôvodu zadania nesprávnej e-mailovej adresy vznikne akákoľvek škoda, nezodpovedáme za takúto škodu. 

11. OSTATNÉ PRÁVA A POVINNOSTI

Počas využívania Našich služieb:

(i) ste oprávnený používať Webstránku výhradne pre vlastné účely (týmto nie je dotknutá možnosť postúpiť práva z Rezervácie na inú osobu v zmysle týchto VOP);

(ii) nie ste oprávnený poskytovať tretím osobám oprávnenie na používanie Vášho účtu;

(iii) nie ste oprávnený prideľovať alebo prenášať svoj účet na tretie osoby bez nášho predchádzajúceho súhlasu;

(iv) nie ste oprávnený používať účet, na ktorý sa vzťahujú práva tretej osoby;

(v) nie ste oprávnený používať Webstránku nezákonným spôsobom, ani na dosiahnutie nezákonného účelu;

(vi) nesmiete Webstránku používať za účelom obťažovania alebo spôsobovania nepríjemností tretím osobám;

(vii) nesmiete narúšať správne fungovanie Webstránky a/alebo hardvérovej infraštruktúry, na ktorej prevádzkujeme Webstránku;

(viii) nesmiete zasahovať do operačného systému mobilného zariadenia alebo počítača za účelom zneškodnenia alebo zneužitia osobných údajov tretích osôb;

(ix) nesmiete kopírovať ani distribuovať Webstránku (vrátane akejkoľvek jej časti), akýkoľvek kód obsiahnutý na Webstránke ani iný obsah bez nášho súhlasu;

(x) ste povinný uchovávať v tajnosti a bezpečí všetky identifikačné údaje, ktoré Vám poskytneme za účelom, a ktoré slúžia na prístup k Našim službám alebo k  Webstránke;

(xi) ak máte podozrenie, že došlo alebo môže dôjsť k prezradeniu Vašich prihlasovacích údajov na Webstránku, ste povinný nás o tejto skutočnosti bezodkladne informovať; a

(xii) ste povinný dodržiavať všetky príslušné národné ako aj medzinárodné právne predpisy ktoré sú aplikovateľné na používanie Webstránky a využívanie Našich služieb alebo Služieb trénera.

V prípade, ak nedodržujete uvedené povinnosti, sme oprávnený voči Vám vykonať Deaktiváciu užívateľského účtu. (

12. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

Za škodu zodpovedáme len v rozsahu stanovenom zákonom. Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia týchto VOP, nezodpovedáme za akékoľvek nepriame škody, ušlý zisk ani škody, ktoré vznikli pri poskytovaní Služieb trénerov.

Následne, v rozsahu dovolenom zákonom, my alebo ktorýkoľvek náš člen štatutárneho orgánu, zamestnanec, obchodný zástupca, spriaznená osoba, distribútor, agent alebo iná osoba podieľajúca sa na poskytovaní Našich služieb nie sme zodpovední za (i) akúkoľvek priamu alebo nepriamu škodu, ktorú Vám spôsobí Tréner, (ii) akékoľvek nesprávne informácie zverejnené Trénerom na Webstránke (vrátane dostupnosti a Hodnotení), (iii) Služby trénerov, (iv) akúkoľvek škodu, stratu alebo akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré budete musieť znášať alebo zaplatiť, v súvislosti a/ alebo vyplývajúcich z použitia, nemožnosti použiť Webstránku a (v) akékoľvek (osobné) zranenia, smrť, škodu na majetku a iné (priame alebo nepriame) škody, straty, výdavky Vami znášané alebo uhradené v súvislosti s akýmikoľvek (právnymi) úkonmi, chybami, porušeniami, nedbanlivosťou, úmyselným konaním, nekonaním, skresľovaním skutočností, spáchaním prečinu (či už čiastočne alebo úplne) Trénerom (vrátane zamestnanca, štatutárneho orgánu, zástupcu, agenta alebo inej spriaznenej osoby Trénera), vrátane zrušenia Rezervácie zo strany Trénera v prípade kapacitných problémov, štrajku, vyššej moci a/ alebo iných skutočností, ktorých kontrola nie je v našom dosahu.

13. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Všetky práva duševného vlastníctva k Webstránke patria nám. Týmto Vám udeľujeme súhlas s použitím Webstránky v rozsahu v akom to je potrebné na využitie Našich služieb. Táto licencia na použitie Webstránky je obmedzená, nevýlučná a neprevoditeľná.

V súvislosti s uvedeným však nie ste oprávnený kopírovať, uverejňovať, propagovať, obchodovať s, začleňovať, upravovať, spájať alebo inak používať Webstránku, jej obsah alebo naše obchodné meno bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. 

14. DEAKTIVÁCIA UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU

Vykonať Deaktiváciu môžete prostredníctvom Webstránky alebo prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v týchto VOP a/ alebo na Webstránke.

Vyhradzujeme si právo vykonať Deaktiváciu v prípade, ak:

(i) porušujete tieto VOP;

(ii) porušujete právne predpisy Slovenskej republiky; alebo

(iii) porušujete právne predpisy, ktoré sa aplikujú na poskytnutie Služieb trénera.

Deaktiváciou zanikajú všetky právne vzťahy vzniknuté na základe týchto VOP. Avšak Deaktivácia nemá vplyv na práva a povinnosti Vás a Trénerov, ktoré boli nadobudnuté pred Deaktiváciou ani na tie ustanovenia týchto VOP, ktoré vzhľadom na ich obsah a význam majú trvať aj po ukončení právneho vzťahu medzi Vami a nami podľa týchto VOP.  

15. ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Akékoľvek prípadné spory medzi nami alebo Vami a inými používateľmi budú rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej republiky.

16. ZMENA VOP

Sme oprávnení jednostranne meniť podmienky stanovené v týchto VOP zverejnením nového znenia VOP prostredníctvom Webstránky (ďalej len Zmenené VOP). Zmenené VOP nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po ich zverejnení. 

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stane z akéhokoľvek dôvodu neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, toto ustanovenie sa nahradí platný, účinným a vykonateľným ustanovením. Takáto skutočnosť neovplyvní platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.

Nevykonávanie niektorého práva vyplývajúceho z týchto VOP alebo ustanovenia týchto VOP z našej strany nezakladá vzdanie sa takéhoto nášho práva alebo ustanovenia, ak to písomne neuznáme.

Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Webstránke.

18. REKLAMÁCIA A ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Sme zodpovedný iba za riešenie Reklamácií týkajúcich sa poskytovania Našich Služieb, t.j. akéhokoľvek omeškania pri sprostredkovaní vykonania Rezervácie, alebo zakúpení zľavy / vouchera. (ďalej len Reklamácia). Reklamácie týkajúce sa Služieb trénera sa adresujú priamo príslušnému Trénerovi a riadia sa štatútom Trénera pre vybavovanie sťažností.

Každá Reklamácia musí obsahovať podrobný opis relevantných okolností a na našu žiadosť ste povinný predložiť všetky príslušné dokumenty týkajúce sa Reklamácie. Svoju Reklamáciu nám môžete doručiť (a) e-mailom na adresu reklamacie@justwoman.sk, (b) písomne na adresu DNA Agency, s.r.o., Popradská 34, 821 06,  alebo (c) telefonicky na telefónne číslo +421 911 333 497.

Každou Reklamáciou sa budeme zaoberať a našu odpoveď doručíme zákazníkovi v primeranom čase, najneskôr však do 30 dní od doručenia Reklamácie e-mailom na e-mailovú adresu určenú zákazníkom pri Rezervácií alebo objednávke.

Ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu Reklamáciu alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu. Ak Vám však aj napriek Vašej žiadosti o nápravu odpovieme zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

V prípade alternatívnej formy predaja môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.