×
PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA A SPRACOVANIA COOKIES
1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A PODMIENKY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 Tieto Podmienky ochrany súkromia upravujú podmienky spracovania informácii a údajov ohľadne Vašej osoby (ďalej spoločne ako „osobné údaje“), ktoré DNA agency s.r.o., so sídlom Šalgovícka 21, 080 06 Ľubotice, IČO 50 050 249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložla č. 32134/P (ďalej len „DNA agency“, „my“, „naše“) spracúva vo vzťahu a v súvislosti s poskytovaním Justwoman služieb a prístupom na Webstránku.

1.2 Okrem ako je tu stanovené výslovne inak, pojmy začínajúce veľkým písmenom majú význam uvedený vo Všeobecných obchodných podmienkach.

https://justwoman.sk/wp-content/uploads/2020/02/VOP_2020_Justwoman-TRENERI.pdf

2. ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvame tieto štyri základné kategórie osobných údajov:

2.1 Údaje, ktoré ste nám poskytli

(a) Údaje, ktoré sú nevyhnutné na využívanie Webstránky a Justwoman služieb

Právnym základom na spracovanie nasledujúcich osobných údajov je skutočnosť, že tieto sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie Justwoman služieb a prístup na Webstránku a na riadne splnenie našich povinností voči Vám a právnych povinností, ktoré nám vyplývajú z právnych predpisov. Bez týchto osobných údajov Vám nevieme poskytnúť Justwoman službu ani úplný prístup k Webstránke. Ide najmä o nasledovné informácie:

(i) Registračné údaje: Údaje, ktoré nám poskytnete v Registračnom formulári (vrátane Vášho mena, priezviska, e-mailovej adresy, telefónné číslo);

(ii) Údaje z našej komunikácie: Údaje nachádzajúce sa alebo vyplývajúce z našej vzájomnej komunikácie, ktorú nám pošlete alebo posielate prostredníctvom e-mailu alebo Webstránky (vrátane komunikačného obsahu a metadát spojených s komunikáciou).

(b) Údaje, ktoré nám poskytujete na základe vlastného uváženia

Na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje:

(i) Údaje marketingového charakteru: Údaje, ktoré nám poskytnete za účelom odoberania našich noviniek vo forme emailov a/alebo notifikácii;

(ii) Údaje poskytnuté pri zanechaní Hodnotení: Údaje, ktoré zverejníte na našej Webstránke; a

(iii) Údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára slúžia výlučne na potrebu poskytnutia konkrétnej služby, t.j. zabezpečenie vybavenia objednávky, a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

(iv) Iné údaje: Akékoľvek iné údaje, ktoré sa rozhodnete nám poskytnúť.

2.2 Údaje, ktoré automaticky zbierame pri Vašej návšteve Webstránky alebo prijímaní Justwoman služieb

Na základe Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje:

(i) Údaje o Vašich zariadeniach: Údaje týkajúce sa Vášho mobilného zariadenia alebo počítača, návštev alebo používania našej Webstránky a/alebo Justwoman služieb (vrátane Vašej IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie Vášho prehliadača/ operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy prezeraných stránkach a pohyboch na našej Webstránke] alebo akékoľvek podobné údaje, ktoré DNA agency môže získať priamo alebo nepriamo od tretích strán a iné obdobné údaje);
 
(ii) Údaje o Vašom využívaní Justwoman služieb a Webstránky: Údaje, ktoré budú generované pri Vašom používaní našej Webstránky (alebo ktoré sú generované v priebehu používania Webstránky vrátane časového rozvrhu, frekvencie a vzorca používania Webstránky) alebo Justwoman služieb;
 
2.3 Údaje, ktoré získavame od tretích osôb 
 
Na základe zmluvy uzatvorenej medzi nami (ako sprostredkovateľom alebo sekundárnym prevádzkovateľom) a prevádzkovateľom, ktorému ste poskytli Vaše osobné údaje budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje:
 
(i) Údaje získané od iných prevádzkovateľov: Meno, priezvisko, e-mail a/alebo telefónne číslo, profilová fotografia, ID profilu.
 
2.4 Údaje získavané na zabezpečenie našich oprávnených záujmov
 
Nasledujúce osobné údaje zbierame za účelom ochrany našich oprávnených záujmov, ktorými sú napríklad prevencia pred páchaním trestnej činnosti, bezpečnosť sietí a údajov:
 
(i) Údaje potrebné na vymáhanie Vašich záväzkov voči nám: Údaje, ktoré budeme potrebovať za účelom súdneho riešenia akýchkoľvek sporov týkajúcich sa vymáhania Vašich záväzkov voči nám vyplývajúcich z Všeobecných obchodných podmienok (vrátane Vášho mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia);
 
(ii) Údaje potrebné na riešenie sporov medzi nami: Údaje potrebné na riešenie akýchkoľvek súdnych sporov, či už v takýchto sporoch vystupujeme ako žalobca  alebo žalovaný (vrátane Vášho mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia); a
 
3. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

3.1 Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom:

(a) registrácie a prihlásenia sa na Webstránke;

(b) komunikácie ohľadom Vašich individuálnych požiadaviek alebo akejkoľvek komunikácie s nami prostredníctvom Webstránky alebo e-mailovej komunikácie;

(c) zasielania informačných e-mailov ohľadom aktualizácií, bezpečnostných výstrah a notifikácií;

(d) umožnenia využívania služieb Platobnej platformy;

(e) komunikácie s Trénermi prostredníctvom Webstránky;

(f) Vašej identifikácie v prípade zanechania Hodnotenia na Webstránke;

(g) prispôsobovania a personalizovania Webstránky a Justwoman služieb Vašim požiadavkám (napríklad prispôsobovaním výsledkov vyhľadávaní), pričom za týmto účelom využívame profilovanie (skúmame Vaše predchádzajúce vyhľadávania a podobne);

(h) poskytovania informácií marketingového charakteru, najmä zasielať Vám propagačné e-maily, marketingové, reklamné a iné informácie, personalizovania;

(i) vybavenia individuálnych požiadaviek, žiadostí a storna;

(j) poskytnutia Justwoman služieb v najvyššej možnej kvalite;

(k) riešenia akýchkoľvek sporov, ktoré by mohli medzi nami a Vami vzniknúť; a

(l) splnenia našich zákonných povinností.

3.2 Vaše osobné údaje spracúvame v zmysle článku 2 vyššie, na základe nasledujúcich právnych základov: 

 

Právny základ Účel (tak, ako je uvedený v článku 3.1) Kategórie osobných údajov (tak, ako sú uvedené v článku 2)
1. uzatvorenie zmluvy (v znení Všeobecných obchodných podmienok) alebo plnenie zmluvných povinností (a), (b), (d), (g), (i), (j), (k) 2.1. (a) (i), (ii); 2.4. (ii)
2. na základe súhlasu, ktorý ste nám poskytli (f) (h) 2.1. (b) (i), (ii), (iii); 2.3. (i)
3. na účel našich oprávnených záujmov (b), (c), (e), (k) 2.1. (a) (v); 2.4. (i), (ii)
4. na základe zákonnej povinnosti (l) 2.1. (a) (iv)
4. ČAS PLATNOSTI SÚHLASU

4.1 Oprávnenie spracúvať a uchovávať osobné údaje trvá odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok do jeho odvolania alebo do doby, dokým sú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Naše oprávnenie spracúvať a uchovávať Vaše osobné údaje môže byť predĺžené aj o nevyhnutne potrebné obdobie po odvolaní Vášho súhlasu, za predpokladu, že spracúvanie a/alebo uchovávanie osobných údajov je nevyhnutné pre splnenie si našich zákonných povinností a/ alebo za účelom ochrany našich zákonných práv

5. ODVOLANIE SÚHLASU

Svoj súhlas môžete odvolať kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu:
https://justwoman.sk/odvolanie-suhlasu-so-spracovanim-osobnych-udajov/

6. SPRÍSTUPŇOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

6.1 Za účelom poskytovania Justwoman služieb (a pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti potrebné) máme právo Vaše osobné údaje poskytnúť (a Vy súhlasíte s takýmto poskytnutím) v súlade so zásadou minimalizácie len obmedzenému okruhu osôb a to našim zamestnancom, subdodávateľom, poradcom, obchodným zástupcom, prepojeným osobám DNA agency v rozsahu, v akom je to primerané a nevyhnutné na dosiahnutie účelu uvedeného v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

6.2 Ďalej sme oprávnení zverejniť Vaše osobné údaje:

(a) v prípadoch, v ktorých to vyžadujú platné právne predpisy;

(b) v prípadoch, v ktorých nás na to oprávňujú platné právne predpisy; a

(c) v prípade, ak to bude potrebné na dosiahnutie ochrany našich práv a oprávnených záujmov (vrátane prevencie podvodov a podvodného správania, overovania a prevencie voči kreditným rizikám).

6.3 Pri prevádzke Webstránky môžeme poskytnúť niektorým tretím stranám (a infraštruktúre, ktorú prevádzkujú) prístup k Webstránke za účelom zverejnenia reklamy a marketingových informácii. Takéto tretie strany používajú technológiu, ktorá posiela priamo do Vášho prehliadača ponuky alebo linky na ponuky, ktoré sa potom objavia ako súčasť prehliadanej webstránky. Tieto technológie tiež môžu vykonať identifikácie Vašej IP adresy alebo využívať iné technológie, ktoré zbierajú údaje, o používaní Vášho mobilného zariadenia alebo počítača (napr. cookies, JavaScript alebo web beacons), avšak my nebudeme poskytovať takýmto tretím stranám údaje, ktoré by im umožnili  personalizovať takto získané údaje. Účelom týchto podmienok nie je regulovať Váš vzťah s akoukoľvek treťou stranou, ktorá využíva vyššie uvedené technológie.

6.4 Vaše osobné údaje budú prenášané medzi krajinami Európskeho hospodárskeho priestoru za účelom dosiahnutia účelu spracovania stanovenom v týchto podmienkach.

6.5 Pri zanechaní Hodnotenia na našej Webstránke, bude takéto hodnotenie uverejnené pod Vašim menom a profilovou fotografiou. Zanechaním Hodnotenia súhlasíte s jej uverejnením na našej Webstránke tak, ako je to uvedené vo VOP.

7. VAŠE PRÁVA

7.1 V zmysle platných predpisov na ochranu osobných údajov máte právo:

(a) na prístup k svojim osobným údajom a to najmä:

  • vyžiadať si informácie o účele ich spracúvania;

  • kategórií spracovávaných osobných údajov;

  • identifikácií príjemcu, ktorému majú byť osobné údaje poskytnuté; a

  • dobe uchovávania.

(b) na opravu svojich osobných údajov bez zbytočného odkladu;

(c) na výmaz Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu ak nás o to požiadate;

(d) na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;

(e) právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v bežne používanom a čitateľnom formáte;

(f) namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu, profilovania a v ďalších zákonom stanovených prípadoch, okrem prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, na vedecké a štatistické účely alebo na účel historického výskumu;

(g) kedykoľvek odvolať Váš Súhlas so spracovaním osobných údajov; a

(h) podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušnom hlavnom dozornom orgáne.

8. OCHRANA SÚKROMIA DETÍ A MLADISTVÝCH

8.1 Ochranu súkromia Vašich detí považujeme za zvlášť citlivú. Za týmto účelom vedome nezbierame žiadne osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 16 rokov. Prosím nezasielajte nám akékoľvek osobné údaje takýchto osôb, vrátane ich mena, priezviska, telefónneho čísla, adresy trvalého bydliska atď. Pokiaľ zistíme, že akýkoľvek osobný údaj, ktorý spracúvame sa týka osoby, ktorej vek nedosiahol 16 rokov, takýto osobný  údaj bez omeškania vymažeme alebo inak znehodnotíme, aby nemohol byť priradený ku konkrétnej osobe.

9. WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

9.1 Na našej Webstránke sú hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkach tretích strán.

9.2 Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Ak budete mať záujem kontaktovať nás vo veci spracúvania osobných údajov, vrátane prípadu ak si budete chcieť uplatniť niektoré z práv uvedených v článku 7 týchto Podmienok ochrany súkromia, naše kontaktné údaje uvádzame nižšie:
adresa:
DNA Agency, s.r.o.
Popradská 34
821 06 Bratislava
Mail: info@justwoman.sk
Tel.č. : +421 911 333 497

Ak nesúhlasíte s našim rozhodnutím, máte právo domáhať sa nápravy súdnou cestou alebo podaním sťažnosti príslušnému dozornému orgánu Vášho členského štátu Európskej únie alebo na Úrade pre ochranu osobných údajov (kontaktné údaje dostupné tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

11.2 Vyhradzujeme si právo meniť tieto podmienky spôsobom stanoveným vo VOP.