GDPR

PODMIENKY SPRACÚVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto podmienky so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Podmienky) popisujú spôsob, akým spoločnosť DNA agency s.r.o., so sídlom Šalgovícka 21, 080 06 Ľubotice, IČO 50 050 249, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 32134/P, tel.č. [], e-mail [] (ďalej len Spoločnosť alebo my) spracúva Vaše osobné údaje za účelom poskytovania našich služieb, spočívajúcich v organizácii športových a iných podujatí pre ženy (ďalej len Podujatia), vrátane Služieb na webovej stránke www.justwoman.sk (ďalej len Webstránka).

AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME? A ZA AKÝM ÚČELOM?

Zbierame o Vás nasledujúce osobné údaje (ďalej len Osobné údaje):

 

  • Informácie nevyhnutné na registráciu a účasť na Podujatí

 

Za účelom Vašej registrácie a účasti na Podujatiach spracúvame nasledujúce osobné údaje: (i) Vaše meno, (ii) priezvisko, (iii) e-mail a (iv) telefónne číslo.

Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my a ktorej predmetom je naša organizácia a Vaša účasť na Podujatí. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je §13 ods. 1 písm. (b) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov (ďalej len Zákon o ochrane osobných údajov).

 

  • Informácie získavané na marketingové účely

 

Za účelom odoberania našich noviniek a/alebo letákov, informácií o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách a iných marketingových materiálov vo forme e-mailov, SMS správ alebo poštových zásielok a/alebo notifikácii spracúvame Vaše: (i) meno, (ii) priezvisko a (iii) e-mail.

Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je §13 ods. 1 písm. (a) Zákona o ochrane osobných údajov.

Ak sa rozhodnete, že nemáte záujem viac dostávať takéto správy, máte právo svoj súhlas odvolať kliknutím na hypertextový odkaz priamo v e-mailovej komunikácii a/alebo dostupný tu.ň

Odvolanie súhlasu môže mať za následok, že nebudete obdŕžať oznámenia o zľavách, aktualizáciách, vylepšeniach a ponukách. Nie je možné odvolať súhlas na obdŕžanie e-mailov obsahujúcich oznámení súvisiacich s poskytovaním Služieb.

 

  • Informácie získavané pri Vašom používaní našej Webstránky

 

Za účelom neustáleho skvalitňovania a rozvoja Vášho užívateľského zážitku pri používaní našej Webstránky spracúvame informácie týkajúce sa: (i) Vášho počítača, (ii) návštev alebo používania našej Webstránky (vrátane Vašej IP adresy, geografickej polohy, typu a verzie Vášho prehliadača/ operačného systému, zdrojových odkazov, dĺžky návštevy prezeraných stránkach a pohyboch na našich Webových stránkach alebo akékoľvek podobné informácie, ktoré Spoločnosť môže získať priamo alebo nepriamo od poskytovateľov tretích strán), (iii) generované pri Vašom používaní našej Webstránky (vrátane časového rozvrhu, frekvencie a vzorca používania Webstránky).

Tieto osobné údaje spracúvame na základe Vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je §13 ods. 1 písm. (a) Zákona o ochrane osobných údajov.

 

  • Informácie získavané pri komunikácii s nami

 

Za účelom komunikácie s nami z akéhokoľvek dôvodu (napríklad podpora pri používaní Webstránky, registrácie a/ alebo účasti na Podujatiach , reklamáciách, riešenie akýchkoľvek problémov atď.) budeme spracúvať nasledujúce osobné údaje (alebo niektoré z nich): (i) Vaše meno, (ii) priezvisko, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefónne číslo, (vi) komunikačný obsah, (vii) metadáta spojené s komunikáciou a (viii) akékoľvek ďalšie nevyhnutné údaje, ktoré sa rozhodnete v komunikácii uviesť

Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a my. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je §13 ods. 1 písm. (b) Zákona o ochrane osobných údajov.

NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME EŠTE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Okrem ako je uvedené vyššie, máme právo spracúvať Vaše Osobné údaje za účelom splnenia si našich zákonných povinností podľa §13 ods. 1 písm. (c) Zákona o ochrane osobných údajov alebo na ochranu našich oprávnených záujmov podľa §13 ods. 1 písm. (f) Zákona o ochrane osobných údajov, napríklad z dôvodu prevencie proti podvodom, bezpečnosti sietí a informácií, priameho marketingualebo ak nám právne predpisy ukladajú takúto povinnosť.

Vaše Osobné údaje budeme spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi a budeme Vaše osobné údaje chrániť proti zneužitiu a/alebo nezákonnému zverejneniu.

AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Za účelom organizácie našich Podujatí a/alebo sprístupnenia našej Webstránky (a pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti potrebné) máme právo Vaše osobné údaje poskytnúť (a Vy súhlasíte s takýmto poskytnutím) v súlade so zásadou minimalizácie len obmedzenému okruhu osôb a to našim zamestnancom, subdodávateľom, úradníkom, poradcom, obchodným zástupcom, dodávateľom alebo prepojeným osobám Spoločnosti v rozsahu, v akom je to primerané a nevyhnutné na dosiahnutie účelu uvedeného v týchto Podmienkach, najmä nasledovným osobám: (i) Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10 Bratislava 814 53, CreativeDock s. r. o. , Grösslingova 2468/51, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09 

Ďalej, Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť: (i) v rozsahu vyžadovanom platnými správnymi predpismi, (ii) v súvislosti s akýmikoľvek prebiehajúcimi alebo budúcimi právnymi konaniami alebo (iii) s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania Vašich osobných údajov tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík).

Informácie, na základe ktorých nie ste identifikovateľný: Máme právo poskytovať Vaše osobné údaje, na základe ktorých Vás nie je možné identifikovať (vrátane anonymných údajov o používaní našej Webstránky a/alebo účasti na Podujatí, odkazy/ výstupné stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí atď.) tretím stranám, ktoré majú o takéto informácie záujem, za účelom ich pochopenia spôsobov využívania určitých služieb.

Vaše osobné údaje, na základe ktorých je možná Vaša identifikácia, alebo lokalizácia, s tretími stranami na účely priameho marketingu nezdieľame.

Môžeme umožniť niektorým tretím stranám zverejňovať na našej Webstránke reklamy a marketingové informácie. Takéto tretie strany používajú technológiu, ktorá posiela priamo do Vášho prehliadača ponuky alebo linky na ponuky, ktoré sa potom zobrazia ako súčasť prehliadanej webstránky. V takomto prípade automaticky obdržia informáciu o Vašej IP adrese. Môžu využívať aj iné technológie (napr. cookies, JavaScript alebo web beacons), ktoré merajú efektivitu ich reklám a taktiež personalizujú obsah Vám zobrazovaných reklám. Takýmto tretím stranám nesprístupňujeme informácie, ktoré by im umožnili personalizovať takto získané údaje. Prosím berte na vedomie, že ak nás inzerent požiada o zverejnenie reklamy určitej skupine zákazníkov a vy budete na takúto reklamu reagovať, takýto inzerent alebo reklamný server si môže vyvodiť, že patríte do skupiny, ktorú sa snaží osloviť. Účelom týchto podmienok nie je regulovať Váš vzťah s akoukoľvek treťou stranou, ktorá využíva vyššie uvedené technológie. Pre viac informácií si prosím prečítajte podmienky spracúvania osobných údajov takýchto inzerentov.

PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Osobné údaje, ktoré zbierame môžu byť uložené alebo inak spracúvané a prenášané v rámci krajín, v ktorých vykonávame naše obchodné činnosti a to za účelom dosiahnutia účelu spracúvania ustanoveného v týchto Podmienkach. Za rovnakým účelom, môžu byť Vaše údaje prenášané medzi členskými štátmi Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a krajinami, ktoré podľa Európskej komisie zaručujú úroveň ochrany osobných údajov tak, ako sú z času na čas zverejnené Úradom na ochranu osobných údajov na jeho webovom sídle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-uroven-ochrany.

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak nie je v platných právnych predpisoch ustanovené inak, máme právo spracúvať Vaše Osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli Osobné údaje poskytnuté (toto môže zahŕňať dobu, počas ktorej navštevujete naše Podujatie, na ktoré ste sa prihlásili, navštevujete našu Webstránku alebo a/alebo po celu dobu, počas ktorej trvá účel spracúvania Osobných údajov), ak nie je uvedené inak, v nasledovnej dĺžke:

 

  • Informácie nevyhnutné na registráciu a účasť na Podujatí

 

Údaje nevyhnutné na poskytovanie na registráciu a účasť na Podujatí budeme spracúvať odo dňa kedy ste sa na Podujatie prihlásili do dňa nasledujúcom po Podujatí.

 

  • Informácie získavané na marketingové účely

 

Údaje získavané na marketingové účely budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie do dňa odvolania Vášho súhlasu.

 

  • Informácie získavané pri Vašom používaní našej Webstránky

 

Údaje získavané pri Vašom používaní našej Webstránky budeme spracúvať odo dňa kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie do dňa odvolania Vášho súhlasu.

 

  • Informácie získavané pri komunikácii s nami

 

Údaje získavané pri komunikácii s nami budeme spracúvať odo dňa ich získania do dňa, kedy nebude vybavená Vaša požiadavka vyplývajúca z e-mailovej komunikácie.

Máme právo spracúvať Vaše osobné údaje aj po dobu dlhšiu, ako je uvedené vyššie, ak je to potrebné (i) na účely splnenia si našich zákonných povinností, (ii) s cieľom preukázať, uplatňovať alebo brániť naše zákonné oprávnenia (vrátane poskytovania informácií tretím osobám za účelom predchádzania podvodom a minimalizácie platobných rizík).

AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS?

Svoj Súhlas môžete odvolať kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu.

AKÉ MÁTE PRÁVA A POVINNOSTI?

Máte právo:

Na prístup k svojim Osobným údajom

Najmä žiadať informácie o: (i) účele spracúvania Osobných údajov, (ii) kategóriách spracúvaných osobných údajov, (iii) príjemcoch, ktorým sú poskytované Osobné údaje a (iv) obe uchovávania Vašich Osobných údajov.

Opravu Osobných údajov

V prípade, ak sa dozviete, že spracúvame Vaše nesprávne Osobné údaje, prosím informujte nám o tejto skutočnosti a my takéto nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravíme.

Výmaz Osobných údajov (Právo byť zabudnutý)

Vaše Osobné údaje vymažeme v prípade, ak: (i) Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, (ii) odvoláte Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok uvedených v týchto Podmienkach, (iii) budete namietať spracúvanie Osobných údajov, (iv) sme nadobudli Vaše Osobné údaje nezákonne, (v) máme zákonnú povinnosť vymazať Vaše Osobné údaje alebo (vi) Osobné údaje boli získané v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Obmedzenie spracúvania Osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania Vašich Osobných údajov v prípade, ak: (i) namietate správnosť Osobných údajov a to počas obdobia umožňujúceho overiť ich správnosť, (ii) spracúvanie Vašich Osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie Osobných údajov namiesto obmedzenia ich použitia, (iii) už viac nepotrebujeme Vaše Osobné údaje na účely spracúvania, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku alebo (iv) namietate spracúvanie Osobných údajov a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

Prenosnosť Osobných údajov

Máte právo od nás získať Vaše, nami spracúvané, Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu týchto Osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

Namietať spracúvanie Osobných údajov

Máte právo namietať spracúvanie Osobných údajov na základe oprávneného záujmu, marketingu, a profilovania súvisiaceho s priamym marketingom.

Iniciovať konanie pred dozorným orgánom

Ak máte podozrenie, že boli porušené Vaše práva súvisiace s ochranou Vašich Osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania pred dozorným orgánom, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE DETÍ?

Ochranu súkromia Vašich detí považujeme za zvlášť dôležitú. Za týmto účelom vedome nezbierame žiadne osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 12 rokov. Ak máte menej ako 12 rokov, prosím nezasielajte nám akékoľvek svoje Osobné údaje, vrátane Vášho mena, adresy trvalého bydliska, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Žiadna osoba mladšia ako 12 rokov nie je oprávnená na Webstránke uviesť svoje Osobné údaje. Pokiaľ zistíme, že akýkoľvek Osobný údaj, ktorý spracúvame sa týka osoby, ktorej vek nedosiahol 12 rokov a zároveň nám nebol udelený súhlas zákonného zástupcu takejto osoby, takýto Osobný údaj bez omeškania vymažeme. Ak máte podozrenie, že by sme mohli spracúvať informácie od alebo o osobách mladších ako 12 rokov, prosím kontaktujte nás na info@justwoman.sk.

AKO SPOLUPRACUJEME S WEBSTRÁNKAMI TRETÍCH STRÁN?

Na našej Webstránke sú hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkach tretích strán.

Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

MÁTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE OTÁZKY?

Ak budete mať záujem kontaktovať nás vo veci spracúvania osobných údajov, vrátane prípadu ak si budete chcieť uplatniť niektoré z práv uvedených v  týchto Podmienkach, prosím kontaktujte nás e-mailom na: info@dnaagency.sk alebo na telefónnom čísle 0911 11 336.

AKO AKTUALIZUJEME NAŠE PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vyhradzujeme si právo meniť tieto Podmienky. V prípade, ak Podmienky alebo procesy zmeníme, tieto zmeny uverejníme na Webstránke, aby ste vždy mali prehľadom o tom, aké informácie zbierame, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme poskytnúť tretej osobe. Je dôležité, aby ste pravidelne revidovali tieto Podmienky, aby ste zaistili, že máte vedomosť o akýchkoľvek zmenách.